Washington Square Pre-War

← Swipe To Navigate →

Entry Foyer

Entry Foyer

Living Room

Living Room

Dining Room

Dining Room

Dining Room Detail (closed)

Dining Room Detail (open)

Kitchen

Powder Room

Den/Guest Bedroom

Den/Guest Bedroom

Master Bedroom

Master Bedroom

Master Bedroom

Bathroom

Bathroom Detail